บทสวดขอขมากรรม หลัวพ่อกลัดฝิ่น วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร

603

*** พระพุทธเสฎฐมุนี (หลวงพ่อกลักฝิ่น) วัดสุทัศนเทพวราราม “**

บทสวด ขอขมากรรม “อธิษฐานจิต”

“กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง สัญจิตจะกัมมัง อะสัญจิตจะกัมมัง ชะมันตุ เม อะโพสิกัมมัง ภะาะ “

กรรมใดๆ ไม่ว่าจะเป็นกายกรรม วจีกรรม มโนกรรมที่ข้าพเข้าได้ทำล่วงเกินแก่ผู้ใด ทั้งโดยตั้งใจก็ดี ไม่ใด้ตั้งใงก็ดี ในภพร, ดิ

ใดก็ตาม ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย จงโปรดยกโทยให้เป็นอโหสิกรรม แก่ข้าพเจ้า อย่าได้จองเวร จองกรรม กันอีกเลย กร-. ใจ

ที่ใครๆทำกับช้าพเจ้าก็ตาม ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งนั้น ยกถวายพระพุทธเจ้า เป็นอภัยทาน ขอจงดลใจให้เขาเหล่ กลับมีเมตต

เป็นมิตรกับข้าพเจ้า เพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไป

“อุกาสะ อัจจะโยโนกันเต อัจจะขมา ยะถามูลเห ยะถาอะกุศเลเยมะ ยังกะรัมหา

เอวังกันเต อัจจะโยโน ปะฏิคัณหะถะ อายะติง สังวะเรยยามะ”

ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้พเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐาน ขอขมากรรม ที่ได้กระทำความผิดอกุศลเข้าสิงจิตให้กระ ผิด พูด;เด คิดผิต

ด้วยกายว่าจาใจ เคยลบหลู่พระพุทธ พระธรรม พระอริยสงฆ์ สมมุติสงฆ์ พระโพธิสัตว์ ลบหลู่บิดามารดา ครูบาอาจารย์ ผู้มีพระคุณ

ทุกท่าน ลบหลู่เทพทรงองค์เทพ และองค์พรหมทั้งหลาย ลบหลู่พระธรณี พระแม่คงคา พระแม่โพสพ พระเพลิงพระพาย และสิ่ง

ธิ์ทั้งหลาย ในหมื่นโลกธาตุ ในแสนโกฎกรวาล ในอนันตกรวาล ไม่ละอายบาป ไม่เกรงกลัวต่อบาป ซุบ

ป้ายสีผู้อื่น ชอบเพ่งโทษแล้วโยนความผิดให้ผู้อื่น ยุยงส่งเสริมให้แตกความสามัคคี ชอบนำเรื่องราว ที่ไม่จริงไปขยายใส่ความให้คนอื่น

อบคิดเข้าข้างตัวเองเสมอว่า คนนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้ คนนี้จะต้องเป็นอย่างโน้น ใจคิดคดทรยศหักหลังเพื่อนฝูง

พระคุณทั้งหลายอันใดที่ข้าพเจ้า เคยติดสินบนไว้ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย เทพเจ้าเหล่าเซียน ภูตผีปีศาจ อสูรกายยั

อาทิสมาร กายสัมพะเวสีทั้งหลาย เทพพรหมทุกชั้นฟ้า เจ้าพ่อเจ้าแม่ เจ้าที่เจ้าทาง ผีสางนางไม้ท่านใด ได้แก้บนไปแวก็ดี หลงลืม

นก็ดี เจตนาหรือไม่เจตนาก็ดี เป็นหนี้ ผูกพันกันมาในอดีตชาติ เป็นร้อยชาติ พันชาติ หมื่นชาติ แสนชาติ จะ

แม้ในชาติปัจจุบันนี้ เป็นการไม่สมควร เสมือนหนึ่งเป็นการต่อรองกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย

บัดนี้ ข้าพเจ้าขอสำนึกผิดในการกระทำทั้งปวง ด้วยกาย วาจา ใจ ขอให้ท่านทุกรูปทุกนาม ทุกจิต ทุกวิญญาณ ทุกภพทุกภูมิ

โปรดงดโทษ อโหสิกรรม ให้เป็นอภัยทาน ให้ขาดจากกันในชาตินี้ เพื่อจะได้ไม่ติดภพติดชาติ ติดภพติดภูมิ ไปในชาติหน้าอีกต่อไป

ข้าพจ้าจักสำรวมระวัง ไม่ขอติดสินบนอีกต่อไป จะอธิธฐานขอพรเพียงอย่างเดียว ลูกขอกราบอาราธนา และอัญเชิญ

เด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรม และพระสงฆ์ พระพธิสัตว์ บิดามารดา ครูบาอาจารย์ ทวยเทพทั้งหลา

15 ชั้นดิน 14 นครบาดาล 21 ผืนแม่พระธรณี ที่รู้พระนามก็ดี ไม่รู้พระนามก็ดี โปรดจงมาเป็นสักขีพยาน ให้ข้าพเจ้า

(ชื่อ-นามสกุล) ขอถอนคำอธิษฐานที่ผิด และคำสาปแช่งทุกชนิด (วัน/เดือน/ปีเกิด)

ด้วยจิตริษยา อาฆาตพยาบาท ด้วยความโลก ความโกรธ ความหลง จองล้างของผลาญ เบียดเบียนผู้อื่น ด้วยกาย วาจา ใจ มีอวิชชา

ตัณหา อุปาทาน มานะทิฏฐิ กิเลสพันหั ตัถหาร้อยแปด โดยรู้ท่าไม่ถึงการถ ชอบอธิษฐานในสิ่งผิดๆ และสาปแช่งด้วยความหลงผิด

ข้าพเจ้า ขอถอน ณ บัดนี้

ทุติยัมปี อิมัง สัจจะวาจัง มิจฉาทิฏฐิ อะธิฏฐานัง ปัจจุทธะราม

” อิมัง สัจจะวาจัง มิจถาทิฏฐิ อะธิฏฐานัง ปัจจุทธะราม

ตะดิยัมปี อิมัง สัจจะวาจัง มิจฉาทิฏฐิ อะธฎฐานัง ปัจจุทธะราม “

ณ บัดนี้ นะถอน โมถอน พุทถอน ธาถอน ยะถอน ต้องคำสาปให้ม้วยมรณ์ ถอนด้วย นะโมพุทธายะ ยะธาพุทโมนะฯ

คำอธิษฐานใดๆ คำสาปแช่งใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นเคือคร้อน ถึงแก่ความวิบัติ พลัดพราก หรือถึงแก่ความตาย ข้าพเจ้าขอถอน

คำสาปแช่งอันใด คำอธิษฐานอันใดที่คนอื่นสาปแห่งเราไว้เพราะต้องคำสาป ให้ข้าพเจ้าถึงแก่ความวิบัติต่างๆทั้งในอดีตชาติ

และในปัจจุบันชาติ ข้าพข้าชอถอน ณ บัดนี้ นะสูญ โมสูญ พุทสูญ ธาสูญ ยะสูญ ต้องคำสาปทั้งมูลสูญด้วย นะโมพุทธายะ ยะธาพุท

โมนะฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เทอญ…

ข้าพเจ้าขออำนาจพลังทิพย์ พลังธรรม พลังจักรวาถ พลังฟ้าดิน พลังสุริยันจันทราดารารัศมี พลังเทพ พลังบุญอันศักดิ์สิทธิ์

พลังเทพผู้ทรงฤทธิ์ สถิตอยู่ในทิศทั้งหลาย พลังอริยสงฆ์เจ้า พลังพระธรรมเจ้า พลังพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ โปรดแผ่พลังรัสมีธรรม

ให้ข้าพเจ้าหมดทุกข์ หมดโสก หมดโรค หมดกัย สัพพะเคราะห์วิบากกรรมอันใด จงพินาศสูญไป และพ้นจากคำสาปแซ่งทั้งปวง นำตน

ให้พันทุกข์ ประสพสันติสุขอย่างแท้จริง และตับทุกข์ได้ในที่ทุกๆสถาน ในกาลทุกเมื่อเทอญ…

บทขอขมากรรม วัดสุทัศน์