บทสวด หลวงปู่เทพโลกอุดร

407
หลวงปู่เทพโลกอุดร

บทสวด หลวงปู่เทพโลกอุดร

(นโม 3 จบ)

โลกตตะใร

จะ ม่ะหาเถโร

อะหัง วันทามิ ตัง สะทา

เมตตาลาโภ นะโสมิยะ

อะหะพุทโธ ฯ

(สวด 3 จบ)

หลวงปู่เทพโลกอุดร

พระคาถา

บูชาหลวงปู่เทพโลกอุดร

(พระอุตตระมหาเถระ)

นะโม ๓ จบ

โย อะริโย มหาเลโร อะระหัง อภิญญาธะโร

ปะฏิสัมภิทัปปัตโต เตวิชโช พุทธะสาวะโก

พะหู เมตตาทิวาสะโน มหาเถรานุสาสะโก

อะมะตัญเญวะ สุชีวะติ อภินันที คุหาวะนัง

โส โลกุตตะโร นาโม อัมเหหิ อภิปูชิโต

อิธะ ฐานูปะมาคัมมะ กุสะเล โน นิโยชะเย

ปุตตะเมวะ ปียัง เทสิ มัคคะผะลัง วะ เทสสะติ

ปะระมะสารีริกะธาตุ วะชิรัญจาปีวานิตัง

โส โลเก จะ อุปปั้นโน เอเกเนวะ หิตังกะโร

อะยัง โน โข ปุญญะลาโภ อัปปะมัตโต ภะเวตัพโพ

สาธุกันตัง อะนุกะริสสามะ ยัง วะเรนะ สุภาสิตัง

โลกุตตะโร จะ มหาเถโร เทวะตานะระปูชิโต

โลกุตตะระคุณัง เอตัง อะหัง วันทามิ ตัง สะทา

มหาเถรา นุภาเวนะ สุขัง โสตถี ภะวันตุ เม

บทสวดหลวงปู่โลกเทพโลกอุดร

หมายเหตุ : กรรมใดที่ข้าพเจ้าทำแต่ผู้ใดด้วยรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดี ขอให้กรรมนั้นจบและหมดไปต่อหลวงปู่เทพโลกอุดร ขอให้ข้าพเจ้าแก้ปัญหาทั้งปวงได้ด้วยดี แก้ปัญหาต่างๆด้วยสติ และ ขอให้ประสบความสำเร็จ หมดหนี้หมดสินและเรื่องทุกข์ใจทั้งหมดด้วยเทอด สาธุ