บูชาพระแม่ลักษมี ทรงเมตตา ที่ชั้น 4 ตึกเกสร

350
พระแม่ลักษมี ตึกเกสร พาซ่า

พระแม่ลักษมี ตึกเกสร พาซ่า

พระแม่ลักษมี ตึกเกสร พาซ่า

ใครที่มีปัญหาติดขัดทุกด้าน เรื่องงาน เรื่องความรัก เรื่องการเงิน สุขภาพ ครอบครัว ขอพรเมตาจากพระแม่ลักษมี ที่ตึกเกสร ชั้น 4 เป็นชั้นดาษฟ้าของตึกเกสร เพื่อความสงบ สติ ในจิตใจ ทรงประทานความร่มเย็น และ แก้ปัญหาติดขัดต่างๆได้ หรือ ลงสวดบูชาตามบทขอพรดังนี้

บทสวดบูชาพระแม่ลักษมี

บทสวดบูชาองค์พระแม่ลักษมี

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)

นะโมเม องค์พระแม่ลักษมีผู้ศักดิ์สิทธิ์ ทีเปรูปะผานั่ง สักการะวันหนัง สุ

ปัพพยันนัง โภชนานัง สปริวารัง อุททังวรัง อาคัจฉันตุ ปริภัณชันตุ สัพพุทติ หิตายะ

สุขายะ สันติ อุเทวานัง เตปิถุมเหอนุรักขันติ อาคัจฉายะ อาคัจฉา หิมานิมามา

ขอเชิญองค์พระแม่ลักษมี ได้โปรดรับเครื่องสังเวย อันพวกข้าพเจ้าได้จัดถวาย

สักการะแด่ท่าน ขอท่านได้โปรดรับอย่างมีความสุข เมื่อท่านได้เสวยเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ขอได้โปรดกำจัดอุปสรรคทั้งหลาย ราชภัย โจรภัย อัคคีภัยและโรคาภัยต่างๆ

รวมทั้งทุกขเวทนาต่างๆ ขออย่าได้แผ้วพาน และในทุกกรณีที่มีปัญหาประการใด

ขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ชนะ และได้รับผลสำเร็จตามที่ข้าพเจ้าปรารถาทุกประการ

วิธีเดินทางไปขอพร BTS สถานีราชดำริ ทางออก 9 เดินเข้าห้างเกสร พาซ่า แล้วขึ้นลิฟท์ มาที่ชั้น 4 ขอให้ทุกคนโชคดีทั้งเรื่องโชคลาภ การงาน และ การเงิน ถ้าได้ตามที่ขอให้แชร์เพื่อช่วยเหลือคนอื่นต่อไปหรือถ้าประสบความสำเร็จจะทำประโยชน์เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยความเมตตา และ จริงใจ ไม่ว่าจะทางกาย วาจา หรือใจ หรือการทำบุญใดๆจงที่ทำให้ข้าพเจ้าสำเร็จจงอุทิศแด่องค์พระแม่ลักษมี ทุกประการด้วยความจริงใจ เถิด สาธู