หลวงพ่อโสธร

366

เดิมทีประดิษฐานอยู่ทางภาคเหนือ เมื่อบ้านเมืองเกิดความระส่ำ

ระสาย จึงแสดงปาฏิหาริย์ลอยน้ำลงมาพร้อมกับพี่น้องทั้ง ๓ องค์

พระพุทธรูปองค์พี่ ส่องไปถึงแม่น้ำแม่กลอง ชาวประมงอัญเชิญขึ้น

ประดิษฐานไว้ที่วัดบ้านแหลม รู้จักกันในชื่อ ‘หลวงพ่อบ้านแหลม’

และพระพุทธรูปองค์เล็ก ล่องเข้าไปที่คลองบางพลี คือ ‘หลวงพ่อโต

วัดบางพลีใหญ่’

พระพุทธรูปองค์กลาง ล่องไปทางแม่น้ำบางปะกง มาถึงบริเวณ

หน้าวัดหงส์ ชาวบ้านจำนวนมากช่วยกันยก ก็ไม่สามารถนำขึ้นจาก

น้ำได้ จนมีอาจารย์ได้ทำพิธีบวงสรวง และใช้ด้ายสายสิญจน์คล้อง

พระหัตต์อัญเชิญขึ้นจากน้ำสำเร็จ วัดหงส์ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น

วัดโสธรวรารามวรวิหาร และขนานนามพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ตาม

ชื่อวัด คือ ‘หลวงพ่อโสธร’